fbpx
גריט פיננסים

מדיניות הפרטיות

תקנון שימוש באתר

כללי

 1. אתר האינטרנט "גריט פיננסים" מופעל על ידי חברת יו פירסט סוכנות לביטוח בע"מ בע"מ (להלן: "האתר" או "החברה" לפי העניין).  
 2. בכל מקום בו מופיע שם החברה יש לראותה ככוללת את עובדי החברה, מנהליה, נושאי משרה בה ובעלי מניותיה, חברות שבשליטת בעלי המניות וכן חברות אחרות הקשורות לחברה.  
 3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. המשתמש מתבקש לקרוא בקפידה את התקנון במלואו, שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים בו והוא מהווה הסכם בין החברה לבין המשתמש.
 4. השימוש באתר, לרבות במידע, תכניו ובשירותים המוצעים בו מעידים על הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המשתמש לכל הוראות התקנון, ולכך שלא יהיו למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד החברה, אלא על פי הוראות התקנון בלבד.
 5. המשתמש מאשר כי גלישה באתר ו/או שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו מהווים את הסכמתו המלאה לתנאי התקנון וביצוע פעולות על פיהם. 
 6. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר, שכן גלישה באתר ושימוש בו מהווים הסכמה מלאה לכל הוראות תקנון זה. 
 7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים כאחד.

שימוש במידע ובשירותי האתר

 1. מלבד המידע והתכנים המוצגים באתר בתחום הפיננסי, האתר מציע, בין היתר, שירות של השוואת מחירים, כיסויים, מדדי שירות, וזאת על ידי בעלי מקצוע מתאימים לתחום בו מבקש המשתמש לקבל שירות באמצעות האתר (להלן: "בקשת שירות"). 
 2. ידוע למשתמש כי השימוש בשירותי האתר, כולם או חלקם, כרוכים ברישום או מילוי פרטים אישיים כגון: כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד, ועל המשתמש להזין באתר פרטים נכונים ומדויקים שלו.  
 3. המשתמש מאשר לחברה להעביר את פרטיו לבעל מקצוע העוסק בתחום או בנושא שבו ביקש המשתמש לקבל את השירות. המשתמש מודע ומאשר כי מילוי פרטיו באתר מהווה אישור על כוונתו לקבלת השירות, פרטים ומידע מבעל המקצוע הרלבנטי לבקשת השירות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פגישה פרונטאלית בהתאם לסוג ונושא השירות.      
 4. החברה תעשה מאמץ כי בקשת השירות תענה בתוך 5 ימים על ידי בעל מקצוע רלבנטי.
 5. ידוע למשתמש והוא מאשר כי מסירת פרטיו לבעל המקצוע אינה מהווה המלצה כלשהי להתקשר עם בעל המקצוע לצורך קבלת שירות כלשהו.
 6. אמנם החברה מפנה את המשתמש לבעלי מקצוע על בסיס היכרות ו/או בדיקה עמם, וכי אינה מפנה לבעל מקצוע אשר אינה סומכת עליו, אך אין מדובר בהכרח בבדיקה מעמיקה וכוללת, ובכל מקרה אין בכך כדי להבטיח דבר באשר לשירות שיינתן על ידי אותו בעל המקצוע.   
 7. המשתמש הוא אשר יבחר ויחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, ועל כן יישא באחריות בכל הנוגע לנקיטת פעולה כלשהי, התקשרות עם גורם כלשהו לקבלת שירות, לרבות קבלת שירות משלים או נוסף וכו'.  
 8. המשתמש מתחייב כי יעשה שימוש באפשרות לבקשת שירות של שירות משירותי האתר רק כאשר יש לו צורך אישי ואמיתי בקבלת השירות, ויצור פנייה אחת בלבד לשירות מסוים אותו מבקש לקבל, אלא אם נוצר צורך חדש ואמיתי בבקשת השירות הנוספת בשירות המסוים או שחלפו 5 ימים ובקשת השירות טרם טופלה או נוצר קשר ראשוני עם המשתמש. 
 9. המשתמש מודע ומאשר לחברה ליצור עמו קשר בכל מקרה בו הזין בקשת שירות או בכל מקרה בו קיבל שירות מבעל מקצוע, אשר פרטי המשתמש נמסרו לו, וזאת לצורכי בקרת איכות ושיפור השירות. המשתמש מתחייב למסור לחברה פרטים נכונים אודות בעל המקצוע ו/או השירות שסופק לו. המשתמש מצהיר כי אינו בעל היכרות אישית כלשהי עם אותו בעל המקצוע ו/או אינו פועל מטעמו או אינו מצוי בתחרות כלשהי עמו, וכי במקרה כאמור ידווח על כך לחברה.  
 10. השימוש במידע, בתכנים ובשירותי האתר הם לשימוש פרטי ואישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע, בתכנים או בשירותים שיקבל כל שימוש עסקי או מסחרי, לרבות העברתו לצד שלישי כלשהו באמצעות מדיה כלשהי. ידוע למשתמש כי שימוש עסקי או מסחרי במידע, בתכנים או בשירותים שיקבל גורם ויגרום נזק גדול לחברה, והמשתמש מתחייב לפצות את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם לה כתוצאה משימוש כאמור, במישרין או בעקיפין. 
 11. החברה אינה מחויבת בשום מקרה לענות לבקשת שירות שנשלחו באמצעות האתר, אך תעשה ככל שניתן בכדי לספק מענה למשתמש על ידי בעל המקצוע הרלבנטי לתחום שבו הוגשה בקשת שירות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה בו בקשת השירות לא תיענה.  
 12. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך שינויים בשירותי האתר ו/או בתכנים ו/או במידע, ובכלל זה להפסיק את מתן השירותים ו/או להסיר תכנים ומידע, ללא שמירתם וללא צורך במתן הודעה מפורשת מראש או בדיעבד או הסכמת המשתמש או צד שלישי כלשהו, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל זכות תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל האמור.

 הגבלת אחריות  

 1. המידע והתכנים באתר אינם מהווים ייעוץ או תחליף לו, חוות דעת, המלצה או הצעה לנקוט פעולה כלשהי או להימנע מלנקוט פעולה. 
 2. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה בתוכן, מידע, שירותים והתקשרויות עם בעלי מקצוע שונים כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותיו. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש במידע או בשירותים.  
 3. ידוע למשתמש כי בכל מקרה אין לראות בתכנים באתר תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בהתאם לצרכיו ו/או מצבו ו/או פרטיו של המשתמש. וכי יש לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו, צרכיו ונתוניו של המשתמש, וזאת בהתאם לייעוץ פרטני ומעמיק. 
 4. ידוע למשתמש כי המידע והתכנים באתר הם כלליים וחלקיים בלבד. החברה פועלת, ככל שניתן, כדי שהמידע והתכנים באתר יהיו נכונים ומדויקים. אולם יתכן כי התכנים והמידע השתנו, אינם מעודכנים ו/או חלו בהם השמטות ו/או טעויות. 
 5. כל הפועל בהסתמך על המידע והתכנים באתר עושה זאת על אחריותו ומסיר כל אחריות מהחברה, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בכל הנוגע לתכנים ו/או המידע ו/או בכל הנוגע לשימוש שייעשה, ככל שייעשה, בתכנים ובמידע. 
 6. החברה אינה אחראית למידע ו/או ייעוץ ו/או השירות שינתן עלי ידי בעל מקצוע כלשהו אליו יופנה המשתמש, לרבות כמות או היקף פניותיו של בעל המקצוע. החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם לפונה או למשתמש בגין התקשרותו עם בעל מקצוע כלשהו או בגין הסתמכותו כלשהי על מידע ו/או תשובות שניתנו לו, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בעניין כנגד החברה. 
 7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לה בעקבות פעולתו כאמור, וכן בגין שימוש שלא לצרכים שלשמם נועד האתר או שירותיו או כל שימוש שאינו בתום לב. 
 8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית על ציוד ו/או תוכנות ו/או שגיאות. החברה אינה ולא תהיה אחראית על פניות של המשתמש ו/או בקשות שהגיעו באיחור, אבדו, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל כשל טכני או הנוגע לתוכן.  
 9. החברה אינה אחראית בשום מקרה למידע המצוי באתרים המקושרים לאתר החברה באמצעות קישור אלקטרוני ((Link או לקישורים אלקטרוניים המובילים לאתר החברה, ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה מהסתמכות על מידע כאמור. 

קניין רוחני

 1. החברה היא הבעלים או מורשית כדין במלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות, פיתוח, קוד, עיצוב, תכנים, מידע סמלים ועיצוב. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר, אחרת יהווה הדבר הפרת זכויותיה של החברה ו/או צדדים אחרים. 
 2. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם,לשכפל ולמסור לצד שלישי כלשהו כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש על ידי המשתמש או מי מטעמו, וזאת ללא הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.    

מדיניות הפרטיות 

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה על פי החוק למסור מידע אודותיו, הכולל פרטים מזהים אודותיו ופרטים אחרים, וכי המידע האמור נמסר על ידי המשתמש מרצונו ובהסכמתו. ככל שהמשתמש לא ימסור את המידע האמור, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גלישה באתר, כולו או חלקו, שימוש בשירותים המוצעים באתר וכו'. 

המידע הנאסף והשימוש בו 

 1. במסגרת השימוש באתר או רישום לאתר ו/או שירות כלשהו, המשתמש עשוי להתבקש למסור פרטים אודותיו, לרבות שמו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים, הפרטים האמורים יאספו על ידי החברה.
 2. בנוסף, בעת השימוש באתר, עשוי להצטבר מידע אודות המשתמש ו/או השימוש באתר ואופן השימוש, לרבות אך לא רק, העמודים שבהם המשתמש צפה, מידע או פרסומות שקרא באתר,  מיקום המשתמש, שירותי האתר בהם ביקש המשתמש להשתמש ו/או השתמש, פרטי ציוד הקצה באמצעותם ישתמש המשתמש באתר, מזהים דיגיטליים (כגון כתובת IP, מס' IMEI וכו').
 3. חלק מהשירותים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה, אשר במסגרתה המשתמש יידרש למסור פרטים כדוגמת שמו, כתובתו, ואמצעים להתקשרות עמו (מספר טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני), ויתכן ואף ידרשו פרטים נוספים. המשתמש לא יוכל להירשם ו/או לשלוח בקשת שירות ו/או לבצע פעולות קשורות אם לא ימסור את הנתונים המבוקשים בשדות שחובה למלא. 
 4. יתכן כי כחלק בלתי נפרד מהרישום ו/או בקשת שירות ו/או לפי הצורך, המשתמש יתבקש לאמת את זהותו באמצעות המידע שמסר ופרטי התקשרותו. אין ולא יהיה ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות המשמש כדי לרשום את המשתמש לרשימת דיוור ו/או תפוצה כלשהי, והמשתמש לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה באשר למשלוח דיוור או ביצוע פנייה בניגוד לדין. 
 5. החברה עושה שימוש בכלים ושירותים לאיסוף וניתוח נתונים ומידע, לרבות אך לא רק תדירות השימוש באתר, היקף השימוש, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר ועוד. החברה עשויה אף להיעזר בגורמים שונים לצורך איסוף המידע וניתוחו. המידע נועד לצרכי ניתוח, בקרה ומחקר.     
 6. ככל שהמשתמש ישלח בקשת שירות, החברה תשמור את פרטי בקשת השירות כמו גם הנתונים שימסרו במסגרת בקשת השירות. במסגרת רכישת שירותים מצדדים שלישיים שהם בעלי מקצוע אליהם יופנה המשתמש באמצעות האתר, החברה תקבל פרטי השירות שיבוצע מולם. 
 7. ידוע למשתמש כי אינו מחויב למסור מידע באמצעות האתר על פי הדין. המשתמש מאשר כי ככל שימסור מידע באתר ו/או לחברה על פי בקשה, הרי שעושה כן בהסכמתו, מרצונו החופשי, על אחריותו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 
 8. החברה לא תמסור את מספר הטלפון או כתובת דואר אלקטרוני של המשתמש לבעלי המקצוע, למעט אם המשתמש יבקש זאת. בכל מקרה בו המשתמש ישלח בקשת שירות באמצעות האתר, הפרטים יועברו לבעל מקצוע בתחום הרלוונטי בו התבקש השירות ולצורך הפניית המשתמש לבעל המקצוע האמור לשם קבלת מידע ופרטים והחברה תהיה רשאית אף להעביר את פרטי המשתמש לבעלי מקצוע אחרים ו/או נוספים לצורך קבלת שירותים נוספים ו/או משלימים.    
 9. הפרטים והמידע אודות המשתמש לא יימסרו לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, למעט המקרים המפורטים להלן: 
  1. לנותני שירותים של החברה ו/או בעלי מקצוע על מנת שהחברה תוכל להעניק למשתמש שירותים ו/או שירותים משלימים ו/או שירותים נוספים. 
  2. על פי בקשת המשתמש או בהסכמתו ו/או על מנת לספק את השירותים באתר, לרבות לצורך מתן שירותי דיוור.
  3. במקרה שהמשתמש הפר את תנאי מתנאי תקנון השימוש באתר או שיבצע בקשר אליו פעולה בניגוד לדין או פעולה כזו.
  4. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת, טענה, דרישה או תביעה אשר יתנהלו בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה. 
 10. החברה רשאית לעשות שימוש ולהעביר לצדדים שלישיים מידע אנונימי שאינו אישי, אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש. 
 11. יובהר, כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים שימסרו על ידי המשתמש. בנסיבות האמורות, המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל פגיעה ו/או נזק כספי ו/או אחר, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת הפרטים. 

משלוח דבר פרסומת

 1. החברה מציעה שירות משלוח דיוור מידע או חדשותי או פרסומי או כללי ישירות למשתמש  באמצעות האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, לרבות קבלת ניוזלטר (להלן: "הדיוור"). מובהר במפורש כי יתכן והדיוור יכלול דברי פרסומת אשר נעדרים כל חדשותי.  
 2. המשתמש מצהיר ומאשר כי מסכים במפורש שיישלחו לו דיוור בכל אמצעי, לרבות הודעת מסר והודעה אלקטרונית, וכי ידועות לו הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח-2008 (תיקון מס' 40 לחוק).
 3. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להתנתק משירות הדיוור בכל עת על ידי פניה לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת – [email protected]

שימוש בקבצי "עוגיות" – Cookies

 1. האתר עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות מקובלות כדוגמת קבצי מידע מסוג "עוגיות" או "קוקיס" ((Cookies. מדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. הקבצים משמשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ושיפור חווית המשתמש באתר, לרבות שמירת מידע אודות השימוש באתר והפרטים שהוזנו על ידי המשתמש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ואבטחת מידע. קבצי "קוקיס" מכילים אף מידע מגוון כגון: הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר.
 2. אם המשתמש אינו רוצה לקבל קבצי קוקיס באפשרותו להימנע מכך באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלו. בכל עת המשתמש יכול למחוק את הקבצים, אם וככל שנשמרו אצלו. נטרול הקבצים עלול גרום לכך שהאתר לא יותאם להעדפות המשתמש או שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.     

אבטחת מידע  

 1. החברה נוקטת באמצעים ומשתמשת במערכות לצורך אבטחת מידע, אך אין בהם ביטחון מוחלט למניעת סיכונים לחדירה בחתי מורשית למחשבי החברה, על כן החברה אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באמצעות האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות 

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים באשר לשימוש במידע אשר מסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

שונות

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת, וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד שינוי התקנון באתר. יצוין כי התקנון המחייב באשר כל מתן שירות יהיה התקנון שיופיע באתר במועד השימוש באתר ובקשת השירות על ידי המשתמש. על כן, על המשתמש להתעדכן ולקרוא את תקנון זה.   
 2. על הגלישה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו ו/או תקנון זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.